doxagon logo slogan

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sözleşmeler

Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022

1. TARAFLAR:

 

1.1. BIS Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hiz. ve Tic. A.Ş.

Adres: İçerenköy Mah., Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No:10, VIP Center, Kat:2, Ataşehir / İstanbul 34752 TÜRKİYE
Mersis no: 168048753300016
Telefon Numarası: 02164698739
Yetkili e-posta: info@doxagon.com
(bundan böyle “BIS” olarak anılacaktır.)

1.2. www.doxagon.com internet sitesine üye işlemi gerçekleştirmiş olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı
(bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)

İşbu Satış Sözleşmesi’nde bundan sonra BIS ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

TANIMLAR;

 

“Ürün” ; Doküman Yönetim Sistemi ifade eder,

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

İşbu Çerçeve Sözleşme, BIS tarafından Müşteri’ye temin edilecek her türlü ürün ve hizmet ile ilgili olarak temel şartların belirlenmesi, Tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel esasların düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Taraflar arasında Servis ve Hizmetlere ilişkin olarak ek anlaşmalar yapılabilir.

İşbu Sözleşmenin Tarafları, Sözleşme konusu Ürünlerin ve Hizmetlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmediğini, Müşterinin ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla Ürünler, Hizmet ve Servisleri satın almak amacıyla işbu Sözleşmeyi akdettiğini ve cayma hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER, HİZMET VE SERVİSLERİN KAPSAMI

 

3.1. BIS Ürünlerin kullanılması süresince elde edilecek verilerin, kayıt altına alındığı, farklı kullanım alanlarına göre işlendiği ve Müşteri’ye sunulması amacı ile “Doxagon” adı altında Müşteri’ye internet tabanlı doküman yönetim sistemi kapsamında sağlanacak hizmetleri sunmakta olup, Müşteri ücretini ödediği hizmetlerin süresince, söz konusu yazılım, program veya uygulamaların kullanım hakkına sahip olacaktır.


4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 

4.1. Müşteri; satın almak istediği ürün, hizmet ve servisi www.doxagon.com sitesi üzerinden incelemiş ve işbu Sözleşmenin ve  ilgili diğer belgelerin alt kısmında yer alan “okudum, onaylıyorum” kutusunu onaylamak suretiyle satın alma işlemini tamamlamış ve işbu Sözleşme yürürlüğe girmiştir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. Ücretler www.doxagon.com web sitesinde ilan edilmektedir. Ücretler, zaman zaman BIS tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir.

5.2. Müşteri’nin Kredi Kartı ile ödeme yapmasının akabinde, Müşteri’nin aboneliği başlatılacaktır. Ödemeler Müşteri’nin abonelik periyoduna göre her ay ya da yıl Kredi Kartından peşin olarak tahsil edilecektir. Ücretlerin Müşteri’nin Kredi Kartından tahsil edilemediği durumlarda, Müşteri’nin Ürünlere erişimi en fazla 15 takvim günü süresince sağlanacaktır, bu süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde, MÜŞTERİ’nin Ürünlere erişimi engellenecektir.

5.3. Ürünler için deneme süresi belirlenmiş ise; deneme süresi Ürünlerin Müşterinin erişimine açılması ile başlar ve deneme süresi sonunda otomatikman sona erer.

5.4. Yabancı para cinsi üzerinden yapılan, ancak Türk Lirası olarak ödenecek tüm siparişlerde, bedelin hesaplanmasında TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) Döviz Satış Kuru esas alınır.

6. GARANTİ

 

6.1. İşbu Sözleşme ve ileride Taraflar arasında akdedilecek olan diğer sözleşmeler kapsamında Müşteri’ye sağlanacak olan Ürün, Servis ve Hizmetlerin uygulanması ve/veya kullanılması Müşterinin inisiyatifinde ve kontrolünde olacak olup, BIS hiçbir surette Ürünlere, Servis ve Hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir garanti vermemektedir. İşbu hususları Müşteri gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

 

7.1. İşbu Sözleşme, 4.1. maddesince Müşteri’nin sözleşmeyi onaylaması itibarıyla yürürlüğe girer ve Taraflarca karşılıklı olarak feshedilmediği veya 7.2. madde gereğince feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam eder.

7.2. Taraflardan her biri diğer tarafa 1 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Müşteri’nin satın almış olduğu ürünlere ilişkin olarak, üyelik süresi tamamlanmadan Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda, BIS’e ödenen ücretlerin iadesi yapılmayacaktır ve Müşteri’nin sisteme erişimi 5.2. madde gereğince kapatılacaktır.İşbu Süre şartına bağlı kalarak FESHEDEN TARAFIN, sözleşmeyi bu madde çerçevesinde fesih etmekle hiçbir borç ve yükümlülük altına girmeyeceği, bu şekilde fesih halinde o güne kadar doğmuş hak ve alacaklar saklı kalmak kaydıyla, DİĞER TARAFÇA tazminat, cezai şart, kar mahrumiyeti vs. gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde)  her ne nam altında olursa olsun başkaca herhangi bir hak ya da tazminat talep edilmeyeceği şimdiden her iki tarafça da bilinmekte ve kabul edilmektedir.

8. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

8.1. Müşteri,  BIS veya Ürünler hakkında, işbu Sözleşme ile ilgili ve/veya bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, yazılım, sistem ve yazılım içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, grafikler, teknik bilgi, analiz, satış, reklam, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri ve planlarını yansıtan rakamlar dahil, Sözleşme içeriği, iş ilişkisi, yapılan işler hakkında ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki, gizli olduğu diğer Taraf tarafından bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri ve tüm bunların yanı sıra Üründen elde edilen verileri ve bu verilen analiz edilmesi sonucu ortaya çıkan bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri,  BIS’in yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, paylaşmamayı, satmamayı, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı yada bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Sözleşmenin kendisi de gizli bilgi kapsamındadır.

8.2. Müşteri aşağıdakileri kabul eder:

8.2.1. Gizli Bilgiler BIS’in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacak veya sunulmayacaktır; bununla birlikte Müşteri söz konusu bilgileri bilmesi gereken, bu kısıtlamayı kabul etmiş ve en az bu sözleşmede belirtilen hükümler kadar sıkı ifşa etmeme yükümlülüğü altına girmiş olan çalışanlarına gizli bilgileri sadece işin yapılması amacıyla açıklayabilecektir;

8.2.2. Gizli Bilgileri sadece mevcut anlaşma çerçevesindeki amaca uygun şekilde kullanacaktır.

8.2.3. BIS tarafından temin edilen şifreleri sadece işin yapılması için bilmesi gereken kişiler ile paylaşacak ve bu kişilerin şifreleri hiçbir surette bir başkasına ifşa etmemesi için gerekli önlemleri alacaktır. Aksi halde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır. Bu kişilerin işten ayrılması veya bilgilere veya sisteme erişiminin engellenmesinin gerekmesi halinde işbu durum Müşteri tarafından derhal BIS’e yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacaktır.

8.3. Aşağıda yer alan bilgi veya veriler Gizli Bilgi Tanımını ihtiva etmez.

8.3.1. Kamuya mal olan ya da olmuş bilgi veya veriler, ya da

8.3.2. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yetkili mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. Gizli bilginin tanımı ile ilgili bir istisnanın bulunduğunu kanıtlamak bilgiyi alan tarafın yükümlülüğünde olacaktır.

8.4. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

8.5. Bilgiyi Alan, Bilgiyi İfşa Eden’e sunduğu işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt işveren çalıştırması ve dolayısıyla Bilgiyi İfşa Eden ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden Bilgiyi İfşa Eden’e bilgi verecektir. Bilgiyi Alan’ın alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.

8.6. Müşteri, işbu Sözleşme konusu Ürünleri kullanırken, elde ettiği kişisel verileri, söz konusu kişisel verinin sahibinin yazılı onayını almak suretiyle kullanacak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatına, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına uygun hareket edecek, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel verilerinin korunması hakkına saygılı olacaktır. Müşterinin işbu taahhütlerini ihlal etmesi nedeniyle üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü iddia ve talep Müşteri tarafından karşılanacak, bu sebeple doğacak zararlardan ve BIS’e tahakkuk ettirilebilecek tüm idari yaptırım ve cezalar Müşteri tarafından ödenecektir.

8.7. Müşteri BIS’in, Müşterinin Ürünlere ilişkin yazılım, program, uygulama, mobil uygulama, ara yüz ve online sistemlere girdiği, her türlü yazılı ve sözlü ilettiği, gerek kendisi gerekse personeli hakkındaki Gizli Bilgi ve/veya kişisel verileri saklama, kullanma ve işleme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. İşbu Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde BIS, Müşteri tarafından işbu Sözleşmeye konu yazılım, program, uygulama, ara yüz ve online sistemlere girilmiş olan kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen süreler içerisinde imha edecektir. Müşteri söz konusu verilerin ve/veya sistem raporlarının kopyasını işbu Sözleşme sona ermeden önce BIS’ten talep edebilir. İşbu Sözleşmenin sona ermesi ile birlikte BIS’ın herhangi bir veri ve/veya rapor temin etme yükümlülüğü bulunmayacaktır. Fesih tarihi itibarıyla, Müşteri BIS’in, Müşterinin Ürünlere ilişkin yazılım, program, uygulama, ara yüz ve online sistemlere girdiği, her türlü yazılı ve sözlü ilettiği, gerek kendisi gerekse personeli hakkındaki Gizli Bilgi ve/veya kişisel verileri anonimleştirerek saklama, kullanma ve işleme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Müşteri tarafından web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, BIS tarafındaki sistem alt yapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Müşteri cihazından girildiğinden, Müşteri tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

9. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

 

Yazılım ve sistem içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, sistemler ve sistemin tüm mali, manevi, ticari ve fikri sınai mülkiyet hakları BIS’e aittir.

BIS sahibi olduğu yazılım ve sistem içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, herhangi bir marka, patent, yazılım, uygulama, faydalı model, endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eseri üzerindeki herhangi bir fikri ve sınai hakkını, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan herhangi bir mali veya manevi hiç bir hakkını Müşteri’ye devretmemekte ve/veya kullanım izni vermemektedir. Müşteri, Ürünün tüm fikri ve sınai haklarının BIS’e ait olduğunu, Ürünü hiçbir şekilde şekilde kopyalamayacağını, Ürüne benzer bir ürünü üretmeyeceğini ve/veya üçüncü kişiler aracılığıyla ürettirmeyeceğini, ürünü satmayacağını veya hiç bir şekilde üründen gelir elde etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde BIS her türlü zarar ve ziyanını Müşteriden doğrudan talep edebileceği gibi Müşteriye karşı hukuki ve cezai süreç de başlatabilecektir.

BIS, sistemde değişiklikler yapma, sistemin yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, sisteme yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

Müşteri, Ürünle ilgili her türlü yazılım, program ve uygulamanın tüm fikri mülkiyet haklarının BIS’e ait olduğunu, sadece kullanım hakkına sahip olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

9.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu madde süresiz olarak geçerli olmaya devam edecektir.

10. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

10.1. BIS, Ürün ve ilgili tüm hizmetleri “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Ürün ve hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Müşteri’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. BIS, Müşteri’nin (i) Ürün ve hizmetleri kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya işbu sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) BIS’in sağlayacağı yazılım ve bilgisayar programları üzerinde Müşteri, çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

10.2. BIS, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın BIS’in sağladığı donanım, yazılım ve bilgisayar program kullanımı neticesinde meydana gelen ve/veya BIS’in Sözleşme konusu ile ilişkili olarak hizmet satın aldığı taşeronlarının veya iş ortaklarının kusurlu üretim veya ayıplı hizmetlerinden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, maddi, manevi veya cezai zarardan sorumlu olmayacaktır ve bu kapsamda oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Müşteri’nin ve çalışanlarının ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, çalışanlarının ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve BIS’in sağladığı donanım, yazılım ve bilgisayar program kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran Müşteri sorumlu olup bu kapsamda BIS’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. BIS, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. BIS’in işbu Sözleşme kapsamında şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda, son 12 ay içerisinde BIS’ten satın alınan Ürün bedeli ile sınırlı olacaktır.

10.3. Müşteri ve çalışanları, BIS’in sağladığı donanım, yazılım ve bilgisayar program kullanımı ile oluşturulan veri, belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu verilerin kullanımından münhasıran sorumludur. Müşteri, veriler, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Ürünlerin kullanımına ilişkin olarak çalışanları, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) BIS’i beri kıldığını kabul eder.

10.4. Müşteri, Ürünlere erişim için kullandığı donanımları zararlı yazılımlara karşı korumalı ve ürün ile birlikte verilmiş ise verilen şifre veya anahtar kodunu başkaları ile paylaşmamalıdır. Koruma yöntemlerine uygun davranılmaması sebebiyle meydana gelecek olumsuzlardan BIS sorumlu tutulamaz.

11. GENEL HÜKÜMLER:

 

11.1. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen işler konusunda BIS’in başka müşteriler ile çalışma hakkı saklıdır.  Bu itibarla işbu Sözleşme Müşteri’ye herhangi bir münhasırlık sağlamamaktadır.

11.2. Müşteri, BIS’in önceden yazılı iznini almaksızın bu sözleşmedeki yükümlülüklerini gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devir veya temlik edemez veya kiralayamaz. Bir başka gerçek ve tüzel üçüncü şahsı bir sebeple bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemez, hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez.

11.3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz  veya icra edilemez olduğu belirlenirse söz konusu geçersiz veya icra edilemez hüküm mevcut anlaşmanın herhangi bir diğer koşulu veya hükmünü etkilemeyecektir. Taraflar anılan hükmün geçerli ve icra edilebilir kılınması ve tarafların başlangıçtaki amaçlarını en iyi şekilde temsil etmesi için mevcut anlaşmayı gereken nispette değiştirmek üzere iyi niyetle müzakere edeceklerdir.

11.4. Mücbir Sebep;

11.4.1. Taraflar önceden öngöremedikleri ve önleyemeyecekleri mücbir sebepler nedeni ile yükümlülüklerini ifa edememeleri durumunda (gizlilik yükümlülükleri ve Fikri Mülkiyet Hakları hariç), birbirlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaklardır. Bu Sözleşme kapsamında kabul edilen mücbir sebeplerden bazıları aşağıdaki gibidir: savaş, ambargo, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler veya felaketler.

11.4.2. Mücbir sebep nedeniyle Sözleşme hükümlerinde bir gecikme meydana gelirse, sorumlulukların yerine getirilmesi için yeni bir zaman belirlenir. Taraflar  mücbir sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerdir. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde, tarafların sözleşmeyi askıya alma, mücbir sebebin 6 (altı) aydan fazla sürmesi halinde ise sözleşmeyi feshetme hakkı olacaktır.

11.5. BIS işbu anlaşma kapsamındaki bütün hizmetleri bağımsız bir yüklenici olarak yerine getirir ve burada belirtilen hiçbir hükmün, taraflar arasında herhangi bir birlik, ortaklık, ortak girişim ya da müdürlük, acentelik ya da ast üst ilişkisi oluşturmayacağı ya da taraflardan hiçbirine, açık ya da örtülü, diğer taraf adına herhangi bir sorumluluk ya da görev oluşturmayacağı kabul edilir.

11.6. Mevcut anlaşma çerçevesindeki tüm yazışmalar, fesih ve temerrüde ilişkin bildirimler hariç olmak üzere, işbu Sözleşmede ve Müşteri tarafından bildirilecek olan yetkili e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Fesih ve temerrüde ilişkin bildirimler noter marifetiyle yapılacaktır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, bilgi vermeksizin tebligat adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu Sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

11.7. İşbu Sözleşme tadil edilmek gerekir ise, güncellemeler BIS tarafından www.doxagon.com sitesinden yayınlanacaktır.

11.8. Taraflardan herhangi birinin mevcut anlaşmadaki hükümlerden herhangi birini feragati yazılı olarak açıkça belirtilip söz konusu feragat ilgili tarafça imzalanana dek geçerli olmayacaktır. Mevcut anlaşmada belirtilenler hariç olmak üzere mevcut anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir hak, menfaat, yetki veya imtiyazın kullanılmaması veya gecikmeli kullanılması söz konusu hak, yetki veya menfaatten feragat edildiği anlamına gelmeyecektir; mevcut anlaşma çerçevesinde herhangi bir hak, yetki, menfaat veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılması herhangi bir diğer hak, menfaat, yetki veya imtiyazın tam olarak kullanılmasını veya herhangi bir diğer hak veya yetkinin kullanılmasını önlemeyecektir.

11.9. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ve eklerinin yorumunda ve/veya işbu sözleşme ve ekleri sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.